Haber Sitesi
HV
01 ŞUBAT Çarşamba 16:28

MUKALLİT ZÜPPELİK

Mustafa AYCIN
Mustafa AYCIN
Giriş Tarihi : 25-12-2022 14:33

Hapis ka­ra­rı­na pek se­vi­nen,
Coş­kuy­la "2023 son­ra­sı­na ide­al­le­ri­miz var!" di­ye­rek bu se­vin­ci­ni izhar eden, İma­moğ­lu ve şü­re­ka­sı­na.
Er­do­ğan, İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı iken, Şiir oku­du­ğu için Pı­nar­hi­sar Ce­za­evi­ne gir­miş, çık­tı­ğın­da parti ku­ra­rak Baş­ba­kan, sonra da Cum­hur­baş­ka­nı ol­muş­tu.
Bu yük­se­liş, kar­şıt­la­rın­ca: "Ce­za­evi­ne gir­di­ği için 'halk nez­din­de' mağ­dur ol­du­ğu, bun­dan sebep, hasıl olan halk te­vec­cü­hü ile si­ya­set­te bek­len­me­dik bir yük­se­liş gös­te­re­rek, Tür­ki­ye'nin çey­rek as­rı­na damga vur­du­ğu" şek­lin­de yo­rum­lan­mış­tı.


Bu mağ­du­ri­yet de­ğer­len­dir­me­si ile:
Hal­kın ve ül­ke­nin Sos­yo-Eko­no­mik du­ru­mu­nun fev­ka­la­de kötü du­rum­da ol­du­ğu,
Tay­yip Er­do­ğan'ın, bütün olum­suz­luk­la­ra rağ­men İstan­bul'u çok iyi yö­net­ti­ği, çö­zül­me­sin­den umut ke­si­len so­run­la­rı kısa sü­re­de çö­ze­rek (çöp, su­suz­luk, ula­şım, Haliç ci­va­rı­nın pis kor­ku­lar­dan kur­tul­ma­sı, vs.) hal­kın gü­ve­ni­ni ka­zan­dı­ğı,
Bu gü­ven­le de, kur­du­ğu par­ti­nin ilk se­çim­de ezici bir güçle ik­ti­da­ra gel­di­ği gibi ger­çek­ler, giz­len­mek is­ten­miş­tir.
Er­do­ğan'ı Türk Si­ya­se­ti­nin zir­ve­si­ne ta­şı­yan mağ­du­ri­yet değil, bir ön­ce­ki ba­şa­rı­nın bir son­ra­ki za­fe­ri ge­tir­me­si­dir.
Bize göre, Er­do­ğan cep­he­si­nin ger­çek­le­ri bun­lar iken, karşı cep­he­de durum nedir?
Er­do­ğan'ı zir­ve­ye ta­şı­yan gücün, mağ­du­ri­yet ol­du­ğu ya­la­nı­na za­man­la ken­di­le­ri de inan­mış ol­ma­lı­lar ki, mağ­du­ri­yet ka­ri­ne­sin­den fayda uma­rak, İma­moğ­lu'na ve­ri­len hapis ce­za­sı­nı coş­kuy­la kar­şı­la­dı­lar.
'Mağ­dur' olan İma­moğ­lu'na, zirve yo­lu­nun açıl­dı­ğı­na olan inanç­la­rı,
Meral Ab­la­sı­nın Ekrem'e ko­ca­man sa­rıl­ma­sın­dan,
Se­vinç­ten ağız­la­rı­nın ku­lak­la­rı­na var­ma­sın­dan, ko­lay­ca an­la­şıl­mak­tay­dı.
Hapis ce­za­sı on­la­rı çok mutlu et­miş­ti çok!
Si­hir­li yol açıl­mış­tı!
Er­do­ğan'ı yen­mek için Er­do­ğan'ı tak­lit ede­cek­ler­di!
Ve ilk ba­sa­mak olan hapis ce­za­sı da ta­mam­dı.
Lakin (Bek­ta­şi fık­ra­sın­da ol­du­ğu gibi) her­şe­yi ter­sin­den an­la­dık­la­rı için, son­la­rı­nın yine hüs­ran ola­ca­ğı­nın far­kın­da bile de­ğil­ler­di.

 

Bu he­sap­ta yan­lış olan­lar ne­ler­dir:

1- Er­do­ğan şiir oku­du­ğu için hapse gir­miş­ti.
İma­moğ­lu YSK Üye­le­ri­ne ha­ka­ret­ten gi­recek.
2- Er­do­ğan Haliç'i ko­ku­dan kur­tar­mış­tı..
İma­moğ­lu Haliç'i ye­ni­den ko­kut­tu.
3- Er­do­ğan İstan­bul'un so­run­la­rı­nı çöz­müş­tü.
İma­moğ­lu İstan­bul'u 20 yıl ge­ri­ye gö­tür­dü.
4- Er­do­ğan hal­kın gü­ve­ni­ni ka­zan­mış­tı.
İma­moğ­lu 4 yılda bütün kre­di­le­ri tü­ket­ti.
5- Er­do­ğan Asıl iken,
İma­moğ­lu bir Er­do­ğan tak­li­di aday ada­yı­dır.
6- Li­der­lik Er­do­ğan'ın ha­mu­run­da var iken,
İma­moğ­lu!...


Ha­sı­lı bu Ar­ka­daş, 2 yıl 7 ay 15 gün değil 2715 yıl da hapis yatsa, bun­dan ne Kah­ra­man, ne Lider, ne de Mağ­dur çık­maz.
Bu akıl­sız He­ro­di­an'ların heves et­tik­le­ri şey, Mu­kal­lit Züppe'lik­tir.

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI MASA! MASA! MASA!